زندگی تفسیر سه کلمه است : خندیدن .... بخشیدن .... و فراموش کردن .... پس.... بخند .... ببخش .... و فراموش کن
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X