اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجود دوست ندارد .

دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X