طرف شب عروسیش نمیدونه به زنش چی بگه،میگه خانوادت میدونن تو اینجایی؟؟
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X