زندگی تاس خوب آوردن نیست، تاس بد را خوب بازی کردنه.

--------------------------
هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود چیزی یاد نگرفتم.

--------------------------
من برای سالها می نویسم سالها بعد که چشمان تو عاشق می شوند افسوس که قصه مادربزرگ درست بود همیشه یکی بود و یکی نبود.

دسته ها : پیامک
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X