جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم .
دسته ها : پیامک
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X