چه کسی میداند که تو در پیله خود تنهایی؟

 چه کسی میداند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟

 پیله ات را بگشا تو به اندازه یک پروانه زیبایی.


دسته ها : شعر
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X