افسوس

افسوس واسه تو ای دل ساده      که حتی تک تکه خنده هاتم گله داره

افسوس واسه تو ای دل ساده     که چشمهای تو هر لحظه ای گریه داره

افسوس واسه تو ای دل ساده    که هر کسی واست عقده ای فرستاده

افسوس واسه تو ای دل ساده     که تو هفت تا آسمون نداری یه ستاره


دسته ها : شعر
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X