من گدای دوره گردم... اومدم دورت بگردم.


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟¿؟؟؟؟؟؟
ایناهمه تو رو دوست دارن، اونی که غش کرده منم!

دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
X