هزار گل تقدیم به آینه شکسته ای که لبخند تو را هزار بار تکرار می کند.دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
X