گر چه ما را نکنی یاد ولی ما هستیم
دل به امید پیامی که ندادی بستیم

کاش به زمانی برگردم
که تنها غم زندگی ام
شکستن نوک مدادم بود...

عزیزتر از آنی که بگویم دوستت دارم ،
محبوب تر از آنی که بگویم می خواهمت ،
نمی گویم مال من باش!
فقط گاهی به یادم باش !

پیام آور


دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
X