زندگی دو چهره بیشتر نداره یا به بازیت میگیره یا به بازیش میگیری انتخاب با توست
دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
X