ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوارترین کارجهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند.


دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
X