در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند
دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
X