یکی از اشکال ماده ؟
الف) گاز                    ب) یخچال                  ک) بخاری                          ش) ماشین ظرف شویی...

فعل “خوردن” را صرف کنید ؟
الف) چشم                          ب) صرف شده          ک) میل ندارم                          ش) نوش جان...
یکی از وسایل مربوط به فیزیک که در عینک ، تلسکوپ و میکروسکوپ به کار میرود ؟
الف) عدسی                          ب) کاچی               ک) فرنی                             ش) لوبیا با دوغ...

مهاجم تیم ملی هلند و آرسنال ؟
الف) دنیس برگکمپ                ب) دنیس اروین                      ک) دنیس وایز         ش) دنیس تریکو...

 

تست های علمی تفریحی


مساحت دایره چقدر است ؟
الف) 2 متر                         ب) 5/2 متر                  ک) بیشتره                     ش) صبر کن بپرسم..
 
سرعت نور چقدر است ؟
الف) خوب است        ب) بد نیست                          ک) شما چطوری ؟                  ش) چه خبر ؟... 

بازیکن بوسنیایی سابق بایرن مونیخ ؟
الف) حسن صالح حمیدزیچب) حمید صالح حسنزیچ ک) حسن حمید صالحزیچ ش)  چند نفر به یه نفر؟


دسته ها : طنز
جمعه بیستم 10 1387
X