عشق بها دارد ... من و تو بودیم و یک دریا عشق ، حالا من هستم یک دنیا اشک ... آری ... عشق بها دارد !!!
دسته ها : عاطفى
پنج شنبه نوزدهم 10 1387
X