در کویر سبز عشق، این سخن از من بگیر مرگ تو مرگ من است،پس تمنا میکنم هرگز نمیر.
دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X