در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمییابند؛ برترین خردمندان و پستترین بیخردان
دسته ها : پیامک
سه شنبه هفدهم 10 1387
X