تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک یک زن آسانتر است (ناپلئون بناپارت)

دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X