یک قطره اشک مى اندازم تو دریا
- تا زمانى که پیداش کنى دوستت دارم.
- اگه پیدا کردی اون وقت تو رو فراموش می کنم

دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X