هر گلی پاسخ زمین است به آفتاب...

زمستانی نباش که بلرزانی

تابستانی نباش که بسوزانی

بهاری باش که برویانی


دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X