در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش "علف هرز" و "گل سرخ" یکیست.
دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X