آنروز که همه دنبال چشمان زیبا هستند

تو به دنبال نگاه زیبا باش.

< دکتر شریعتی >

دسته ها : پیامک
سه شنبه هفدهم 10 1387
X