برکت پروردگار مثل باران است

اگر می بینی خیس نمی شوی

جایت را عوض کن ...

دسته ها : مذهبی و حدیث
سه شنبه هفدهم 10 1387
X