همه دنیا یه جاده ست .
من و تو مسافراشیم.
قدر امروز رو بدونیم .
ممکنه فردا نباشیم.

دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X