مردى با هواپیما سفر مى کرد.

بعد از نیم ساعت که به مقصد رسید به کنار دستى اش گفت:

 اگر مى دانستم اینقدر نزدیک است پیاده مى آمدم.


دسته ها : طنز
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X