باغبان در را نبند من فرد گلچین نیستم، من اسیر یک گلم دنبال هر گل نیستم.
دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X