2 تا گل نام ببر که با "خ" شروع بشه.
...
...
درسته! خودم و خودت!


دسته ها : طنز
سه شنبه هفدهم 10 1387
X