بخشندگی را از گل بیاموز، زیرا حتی ته کفشی که لگدمالش می‌کند را هم خوش بو می‌کند
دسته ها : پیامک
سه شنبه هفدهم 10 1387
X