وقتی کسی به تو گفت که از ته دل دوستت دارم، مواظب باش. چون هنوز جایی در بالای دلش برای دیگران هست
دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X