اشک ها ی دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست.

پیام آور


دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X