همیشه دو درس را در زندگی خود به یاد داشته باشید: 1- جسارت در بیان عقیده 2- جرأت در پذیرش اشتباه
دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X