گر می خوای صد سال زندگی کنی
من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم
چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم

دسته ها : پیامک
سه شنبه هفدهم 10 1387
X