زندگی تفسیر سه کلمه است : خندیدن .... بخشیدن .... و فراموش کردن .... پس.... بخند .... ببخش .... و فراموش کن

دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X