اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست نداردبه این معنی نیست که تو را با تمام وجود دوست ندارد
دسته ها : پیامک
سه شنبه هفدهم 10 1387
X