کاش می شد اشک را تهدید کرد مدت لبخند را تمدید کرد کاش می شد از میان لحظه ها لحظه دیدار را نزدیک کرد!


دسته ها : پیامک
سه شنبه هفدهم 10 1387
X