روز valentine یکی میره کارت پستال فروشی و میگه آقا کارتی دارین که روش نوشته باشه تو تنها عشق منی؟ یارو میگه بله. میگه پس لطفا 16 تا بدین!
دسته ها : پیامک
سه شنبه هفدهم 10 1387
X