موفق کسی است که با لنگه کفشهایی که به سمتش پرتاب می شود مغازه کفش فروشی بزند
دسته ها : پیامک
سه شنبه هفدهم 10 1387
X