هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود چیزی یاد نگرفتم.
دسته ها : عاطفى
يکشنبه پانزدهم 10 1387
X