ما در ره دوست نقض پیمان نکنیم / گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم / دنیا اگر از زیبا رویان لبریز شود/ ما پشت به دوستان قدیمی نکنیم .

پیام آور


دسته ها :
شنبه جهاردهم 10 1387
X