میدونی بزرگ ترین درد دنیا چیه؟ اینکه بفهمی پناه لحظه هات یه پناهگاه دیگه داره.
دسته ها : پیامک
شنبه جهاردهم 10 1387
X