یه روز یکی بود که نمی خواست بذاره کسی باهام بازی کنه... کسی باهام بازی نکرد غیر خودش...
دسته ها : پیامک
شنبه جهاردهم 10 1387
X