بنده ام بنده ولای توام /عاشق صحن باصفای توام/تو جوادی و من گدای توام/یا جوادالائمه ادرکنی/قامتم خم شده زبار بلا/حاجتم باشد از تو یا مولا/نجف وکاظمین وکرب وبلا/یا جوادالائمه ادرکنی/سائلم سائلم جوابم ده/تشنه جام وصلم آبم ده/چشم گریان،دل کبابم ده/یا جوادالائمه ادرکنی/ای تو را یار بی وفا کشته/با لب تشنه از جفا کشته/با چنان پاکی وصفا کشته/یا جوادالائمه ادرکنی/ای که اززهرخون شده جگرت/به تو جد ومادر وپدرت/من بیچاره را مران زدرت/یا جواد الائمه ادرکنی 
X