هر کس به طریقی دل ما می شکند

بیگانه جدا دوست جدا می شکند

بیگانه اگر می شکند حرفی نیست

از دوست بپرسید چرا می شکند


دسته ها : شعر عاشقانه
يکشنبه بیست و چهارم 6 1387
X