انقلاب اسلامی ایران به رغم همانندی در پاره ای از مواضع با دیگر پدیده های سیاسی جهان معاصر، شناختی در خور اهداف و فلسفه وجودی خویش را می طلبد به سختی دیگر آگاهی از نقش انقلاب در سرنگونی رژیمی خودکامه وجایگزینی نظامی عادلانه که مفهومی جز یک دگرگونی اجتماعی به همراه ندارد ما را از شناخت انقلاب اسلامی بی نیاز نمی سازد . چنان که در نگاه تظبیقی به دست می آید انقلاب اسلامی ایران به لحظا بستر سازی یک حاکمیت ملی و خودجوش و متمایل به ازادی و استقلال همانند هر انقلاب سیاسی – اجتماعی است. همانگونه که یک پژوهشگر با بهره مندی از ابزارهای ذهنی و عینی انقلاب های معاصر را بررسی می کند به تجزیه و تحلیل انقلاب اسلامی می پردازد.  
   
از این منظر عام که به انقلاب ایران می نگریم بی گمان دستاوردهایی مشابه انقلاب های دیگر دارد همچنان که بیش وکم همان هزینه هایی را داشت که هر انقلاب دیگر داشته که هر انقلاب ناگریز از قبول آن است. اما به دلیل ارتباطی که انقلاب اسلامی با مکتب الهی و توحیدی اسلام دارد و خواه نا خواه آن را پدیده ای در امتداد نهضت های ستم ستیزانه پیامبر ابراهیمی جای می دهد می باید نگاهی خاص را به کار گرفت.در جمع بندی دو منظر یا دو تحلیل است که میتوان به ژرفای انقلاب اسلامی و چند وچون و شکل گیری دستاوردهای آن پی برد و آن را در مقایسه با دیگر پدیده های سیاسی اجتماعی عصرحاضر پدیده ای متمایز تلقی نمود.  
   
امام خمینی در نگاه عارفانه خویشخداوند را بستر ساز امقلاب ایران خوانده و خود را بیش از یک شهروند ایرانی نمی نگرد که هم صدا با ملت ستم دیده فریاد ازادی خواهی سر داده است بدین سان اراده الهی و تاثیر گذاری امدادهای غیبی بر روند پیروزی انقلاب اسلامی را می یابد.وجه تمایز آن از دیگر پدیده های سیاسی تاریخ دانست.« من نمی توانم تصور کنم که بشر بتواند یک ملت سی و چند میلیونی را در مدت کوتاهی این طور همزبان بکند هم قلب بکند .... این جز اراده الهی نمی شود باشدو منهم از اول این معنا را چون احساس کرده بودم به این نهضت نهضتی که ملت به خواست خدا وحدت پیدا کرده است.  
   
رهبر فقید انقلاب اسلامی در جای دیگر هنگام شنیدن شعر ستایش آمیزی درباره خود فروتنانه بر جایگاه ملت در چیرگی برستم شاهی تاکید نمود و تحول روحی آنان را عامل اصلی پیروزی نهضت شمرد.  
   
«باید عرض بکنم که من کوچکتر از اینم که این طور مطالب گفته بشود این زاغه نشین ها بودند که در خیابانها فریاد کردند و خود دادند وجوان دادند... آن چیزی که برای من خیلی امیدوارکننده است این روح و تعاون و روح انسانیت وروح اسلامیت است که در ملت ایران شکوفا شد.  
   
دریک نظام سیاسی جمهوری خواهانه نمیتوان بدون رفراندوم ازاد از مدم و ارمان های آنان سخن گفت: از این دیدگاه بود که امام خمینی در سخنرانی بهشت زهرا مقبولیت نظام پهلوی و هر نظام بیگانه با مردم سالاری را به چالش کشانید. رهبری در دعوت برای رفراندوم جمهوری اسلامی ضرورت و امکان آزادی ملت ایران در تعیین سرنوشت و حاکمیت سیاسی خود را یادآورد شد. بدین گونه شکی در تکریم تحقق شعارهای بنیادی انقلاب و ملت – ازادی و استقلال بر حای نمی ماند.  
   
«من توصیه می کنم به همه ملت ایران که در این رفراندوم که سرنوشت کشور ما و ملت ما و مذهب ما را تعیین می کند شرکت کنید»  
   
تاریخ ملت های استقلال یافته از این حکایت دارد که پیوند تنگاتنگی بین استقلال و آزادی وجود دارد.ملتی که به حقوق و آزادی های خود دست یافته بی تردید می تواند استقلال همه جانبه کشور و نظام سیاسی خود را پاس دارد. زیرا رویکرد به مشارکت در عرصه های علمی و عملی و دفاع از دستاوردهای ملی سبب می شود تا هیچ قدرت مهاجمی به نفوذ و باج گیری طمع نبندد و نیزگستاخی رویارویی نداشته باشد. کارنامه سفارت خانه ها وهمچنین تهاجم های نظامی به دست میدهدکه بیگانگان به سراغ دولت ها و رژیم هایی می رفتند وهجوم می بردند که پشتوانه مردمی شان را از کف داده بودند.  
   
امام خمینی از استقلال به عنوان عاملی یاد می کند که به حیات وتاریخ یک ملت ارزش می بخشد و او را سربلند میکند.  
   
هم گرایی ملت ایران چه در ایام مبارزه با استبداد و چه در دوران تثبین نظام جمهوری اسلامی – یک ضرورت انکارناپذیر بوده و نباید با سخت گیری ها وتنگ نظری ها آن را کمرنگ یا محوکرد. شکی نیست که حفظ تمامی دستاوردهای انقلاب اسلامی مشروط به تداوم وحدت اقشار جامعه  می باشد.  
   
امام خمینی از دستاورد وحدت به بهترین ثمرات نهضت تعبیر نموده است و همه به ویژه اهل قلم و فکر را دعوت میکند که از راه ازادی ملت واستمرار وحدت کوشش کنند.  
   
مسئولیت نویسندگان که متمایز از تکلیف دیگر کسان است در واقع به این دلیل می باشد که اختلاف های جامعه از مقاله ها آغاز می شود و از آن پس ذهن هارا می نوردد و صف های پیوسته و هم صدا را می پراکند.  
   
« ما در این نهضت اخیر، آنچه را که می توانیم بگوییم بهترین ثمرات این نهضت است. این وحدتی  که حاصل شد بین قشرهای مختلف ...در سرتاسر ایران تمام طبقات با هم همفکر و هم عقیده و یک صدا جمهوری اسلامی را می خواهند. رمزموفقیت همین وحدت اقشار ووحدت کلمه بود.  
   
شما نویسندگان الان تکلیف بسیار بزرگی برعهده تان هست پیش تر قلم شما را شکستند. لکن استفاده از قلم دراه آزادی ملت، در راه تعالیم اسلامی بکنید.  شنبه پنجم 11 1387
X