رئیس پژوهشکده فناوری جنین دام از موفقیت ایران در تمایز سلول بنیادی موش برای تولید هورمون انسولین انسانی خبر داد و گفت: محققان پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد با تمایز سلولهای بنیادی جنینی موش اقدام به تولید هورمون انسولین انسانی کردند. 
دکتر ابوالفضل شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح در راستای تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی انجام گرفته است، گفت: در این پروژه سلولهای بنیادی موش را طوری القاء کردیم که قابلیت تولید انسولین انسانی را در شرایط کشت آزمایشگاهی داشته باشد.

وی در این خصوص توضیح داد: برای این امر سلولهای بنیادی جنینی موش در محیط اختصاصی کشت داده می شود تا در نهایت کشت معلق این سلولها منجر به تشکیل دسته های سلولی به نام اجسام شبه جنینی (Embryoid bodies) شود.

شیرازی ادامه داد: این اجسام سلولی در معرض محیط های مختلف تمایز حاوی فاکتورهای رشد مانند انسولین و ترانسفرین قرار می گیرند.

رئیس پژوهشکده فناوری جنین دام به مهر گفت: در این پروژه نشانگرهای سلولی با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمی و بررسی بیان ژنهای ویژه سلولهای انسولینی با روش RT-PCR و اندازه گیری میزان ترشح انسولین با روش ELISA مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: تنها فاکتور مطالعات اولیه بر روی حیوانات تراریخته سلولهای انسولین ساز هستند و امیدواریم ترکیباتی که از این مطالعات به دست می آید بتواند در طب انسانی کاربرد داشته باشد.

منبع:www.bazyab.ir


دسته ها : سلوهای بنیادی
سه شنبه هشتم 11 1387
X