دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 920
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 37
Rss
طراح قالب

مجموعه‌ مهندسي ‌كامپيوتر:

1. معماري‌ كامپيوتر )سخت افزار)

2- نرم افزار

      3- هوش مصنوعی

مواد امتحاني و تعداد تست:

1-  زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)  25 تست

2-  رياضيات (آمار و احتمال - رياضيات مهندسي - محاسبات عددي - ساختمان گسسته)   24 تست

3- دروس مشترک (ساختمان داده - مدارهاي منطقي - معماري كامپيوتر - سيستم عامل - نظريه زبانها و ماشينها)    30 تست

4-  دروس تخصصي سخت افزار (مدارهاي الكتريكي - VLSI - الكترونيك ديجيتال - انتقال داده(    25 تست

5-  دروس تخصصي نرم افزار (طراحي الگوريتم - كامپايلر - زبانهاي برنامه سازي - پايگاههاي داده(   25 تست

6-  دروس تخصصي هوش مصنوعي (مدارهاي الكتريكي - طراحي الگوريتمها - هوش مصنوعي(       25 تست

 

گرايش‌هاي موجود وضرايب مواد امتحاني در هر گرايش:       ضرايب

معماري كامپيوتر (سخت افزار)                                               (1)(2)(4)(2)(0)(0)

هوش مصنوعي                                                                     (1)(2)(4)(0)(0)(2) 

نرم افزار                                                                                (1)(2)(4)(0)(2)(0)

فناوري اطلاعات (IT)                                                              (1)(2)(4)(0)(2)(0)

 

آمار داوطلبين اين رشته درسال 83

خانم ها: 3374 نفر 38.5 درصد                                 آقايان: 5392 نفر 61.5 درصد

 

تعداد نفرات پذيرفته شده:

 در دوره‌هاي روزانه:

)معماري كامپيوتر74 نفر)، (هوش مصنوعي 52 نفر)، (نرم افزار 67 نفر) ، (فناوري اطلاعات 6 نفر) ، تعداد كل (199 نفر)

 

در دوره‌هاي شبانه و نوبت دوم:

معماري كامپيوتر33 نفر)، (هوش مصنوعي 30 نفر)، (نرم افزار 33 نفر) ، (تعداد كل 96 نفر)

 

در دانشگاه آزاد (به طور تقريبي):

)معماري كامپيوتر22 نفر)، (هوش مصنوعي 24 نفر)، (نرم افزار 57 نفر( ، )تعداد كل 103 نفر(

 

دانشگاه‌هاي ذيل در اين رشته دانشجو مي‌پذيرند:

1-صنعتي شريف،2- صنعتي امير كبير، 3- تهران ، 4- علوم و صنعت،5- شهيد بهشتي، 6- تربيت مدرس ، 7- مشهد ،8- اصفهان،9- صنعتي اصفهان، 10- شيراز

 

منابع پيشنهادي براي مطالعه کنکور ارشد كامپيوتر

1-      ساختمان داده

الف) كتاب ارشد ساختمان داده و الگوريتم‌ها تاليف مهندس رهنمون، انتشارات پوران پژوهش

ب) Data structure in C++ . By E. Horowitz

ج) Data structure and algorithm. By A.Aho

2- نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها

الف) كتاب ارشد نظريه‌ زبان ها و ماشين ها تاليف مهندس سهرابي و مهندس مقصودي، انتشارات پوران پژوهش

ب) مقدمه‌اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها تاليف لينتز ترجمه دكتر صراف

ج) Element of the Theory of computation. By sudkamp

3- مدارهاي منطقي

الف) كتاب ارشد مدار منطقي، تاليف مهندس يوسفي انتشارات پوران پژوهش

ب) Digital Design. By Mano

ج) Digital logic circuit Analysis and Design. By Nelson

4- معماري كامپيوتر

الف) كتاب ارشد معماري كامپيوتر تأليف مهندس يوسفي انتشارات پوران پژوهش

ب) Computer system Architecture. By Mano

ج) Computer system Architecture. By Mano

5- سيستم‌ عامل

الف) كتاب ارشد سيستم عامل، تاليف دكتر ابراهيمي مقدم، انتشارات پوران پژوهش

ب) Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum

ج) Operating System : Internals and design Principles. By Stallings

د) Operating System :By silberschatz

6- ساختمان گسسته

الف) كتاب ارشد ساختمان گسسته، تاليف شهاب بهجتي، انتشارات پوران پژوهش

ب) رياضيات گسسته و تركيباتي از ديدگاه كاربردي تاليف گريمالدي ترجمه دكتر عميدي

ج) Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh

7- رياضي مهندسي

الف)كتاب ارشد رياضي مهندسي تاليف فرزين حاجي‌جمشيدي، انتشارات پوران پژوهش

ب) مجموعه گزينه‌هاي چهار جوابي طبقه بندي شده رياضي كارشناسي ارشد، جلد پنجم، تاليف دكتر نيكوكار

8- آمار و احتمال مهندسي

الف)كتاب ارشد آمار و احتمال، تاليف دكتر هژبر انتشارات پوران پژوهش

ب)مجموعه گزينه‌هاي چهارچوبي طبقه بندي شده رياضي كارشناسي ارشد تأليف دكتر نيكوكار

ج)آمار رياضي والدپول ترجمه دكتر وحيدي

9- محاسبات عددي

الف) Numeical Methods for Mathematics, science and Engineering. By Mathews

ب) محاسبات عددي تاليف دكتر قلي‌زاده

ج) روش‌هاي محسابات عددي ترجمه دكتر فائزه توتونيان

د) آناليز عددي و روش‌هاي كامپيوتري ترجمه دكتر منصور نيكخواه

ه) نخستين گام‌ها در آناليز عددي ترجمه دكتر بابليان و ميركمال ميرنيا

10 - پايگاه‌هاي داده

الف) كتاب ارشد پايگاه داده، تاليف مهندس سهرابي انتشارات پوران پژوهش

ب) Database Management systems. By C.G. Date

ج) Database Concepts. By Silberschatz

11- زبان‌هاي برنامه سازي

الف) Programing Lnaguages : Design and Implementation. By Prat

12- کامپايلر

الف) اصول طراحي كامپايلرها تاليف آهو، اولمن

13- طراحي الگوريتم ها

الف) Algorithm design. By Horowitz

ب) طراحي الگوريتم‌ها تاليف دكتر محمود نقيب‌زاده

14- مدارهاي الکتريکي

الف) مدارهاي الكتريكي ترجمه دكتر جبه‌دار مارالاني

ب) مدارهاي الكتريكي نوشته ويليام هيت

15- هوش مصنوعي

الف) Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell

ب) هوش مصنوعي تاليف دكتر فهيمي
دسته ها :
يکشنبه بیست و پنجم 4 1385
X