• پیامبراکرم:سه چیز از سه چیز سیر نمیشوند.چشم ازنگاه.زمین ازباران. زن از مرد
  • حکمای هند:چهار کس ازچهارچیزسیرنشوند.عاقل ازادب.عالم از کتاب.ریشه دار از نسب.وجاهل ازبازی
  • حکمای فارس:چهار چیزاز چهار چیز سیر نشوند.چشم از روی زیبا.گوش از سخن فصیح.دل از نصیحتگو.ومسافر از نسیم خوش
  • حکمای روم:چهار چیزازچهارچیزسیرنشود.چشم از نگاه.گوش از شنیدن خبر.زمین از باران.وزن از مرد
  • حکمای عرب:چهار کس از چهار چیز سیر نشوند.شجاع ازجنگ.سخاوتمند ازبخشش.پرهیزگار از دعا.و نکو کار از مدح وثناء

 


دسته ها : نصایح
يکشنبه سوم 9 1387
X