• هیچ تنهائی از خود پسندی وحشت زاتر نیست
  • هیچ همکاری ازمشورت مناسب ترنیست
  • هیچ عقلی چون تدبیر نیست
  • هیچ حسب ونسبی چون خوی خوش نیست
  • هیچ پرهیزگاری چون خودداری از گناه نیست
  • هیچ عبادتی چون فکر نیست
  • هیچ ایمانی چون حیا وصبر نیست

(پیامبراسلام ص)-صلوات


دسته ها : نصایح
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X