*کوچکترین استخوان بدن انسان استخوان رکابی گوش است که درازای ان کمتر از3 میلیمتر است

 *هشتاد درصد مغز انسان را اب تشکیل میدهد.

*در بدن انسان نودوهفت هزارکیلومتر رگ وجود دارد.

*هر فرد به طو میانگین چهار میلیون و دویست هزار باردرسال پلک میزند یعنی هرروز 11500بار

*عطسه کردن باچشم باز غیرممکن است

*خون خرچنگ ها به رنگ ابی است.

*قلب میگوها درسرشان قراردارد


دسته ها :
چهارشنبه بیستم 6 1387
X