رويايي

  خطر برق گرفتگي

غضنفر رو برق گرفت مُرد !!! اقوامش از ترس تا چهلم با فازمتر سر قبرش فاتحه ميخوندن.Design By : Pars Skin